QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CĐCS Năm học 2016-2017

 

   PHÒNG GD&ĐT TP KONTUM                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
       

          Số: 73 /QC - NTB                                                                                                          Đăkrơwa,  ngày 03 tháng 10 năm 2016

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Năm học 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-NTB, ngày 03/ 10 /2016 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình)

 

          - Căn cứ điều 20, 21, 22 Luật Công đoàn, ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2012.

          - Căn cứ mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Công đoàn Giáo dục thành phố Kon Tum.

           - Để nâng cao hiệu lực và đảm bảo sự kết hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn cơ sở trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, trên cơ sở bình đẳng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi thỏa thuận, Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ sở thống nhất quy định mối quan hệ hoạt động và chế độ làm việc làm việc giữa Nhà trường và Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nuyễn Thái Bình như sau :

               

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Chính quyền và Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP, ngày 8/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Luật công đoàn Việt Nam.

          Điều 2. Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành CĐCS tổ chức chỉ đạo các hoạt động, phong trào của đoàn viên-lao động; thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của chi bộ; chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường và các Chỉ thị, Quyết định của cấp trên ; đồng thời tạo điều kiện để CĐCS tham gia quản lí nhà trường, giám sát các hoạt động của Hiệu trưởng thực hiện các chế độ chính chính sách đối với đoàn viên- lao động.

 

CHƯƠNG II : MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

          Điều 3. Chủ tịch CĐCS hoặc ủy viên BCH (nếu chủ tịch đi vắng) được mời dự các cuộc họp của lãnh đạo nhà trường khi bàn những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, lao động.

          Điều 4. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được mời dự họp của CĐCS và thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của nhà trường và chế độ chính sách đối với đoàn viên, lao động.

Điều 5. Trước khi ban hành nội quy, quy định, chế độ cụ thể hoặc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp trên có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên-lao động, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thảo luận thống nhất với Ban chấp hành công đoàn để phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Điều 6. Ban chấp hành CĐCS triển khai tổ chức phong trào hoạt động chuyên môn trong đoàn viên lao động hoặc các hoạt động có liên quan đến nhiều tổ, nhiều bộ phận, nhiều lĩnh vực công tác phải trao đổi thống nhất với Hiệu trưởng nhà trường.

Điều 7. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị CCVC trong nhà trường hành năm, theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị Quyết Hội nghị CCVC của năm học và thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền.

Điều 8. Đại diện của CĐCS là thành viên chính thức trong Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật, xét nâng lương, ...và Hội đồng tư vấn khác liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, lao động.

Điều 9. Ban chấp hành công đoàn được cử đại diện của mình tham gia giám sát của các đoàn thanh tra, kiểm tra do nhà trường lập ra để thanh tra, kiểm tra các vụ việc vi phạm chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên-lao động.

Điều 10. Hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành công đoàn có trách nhiệm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo các kiến nghị của đoàn viên, lao động theo thẩm quyền; kịp thời chuyển những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên để cấp trên giải quyết  và thông báo lại kết quả trả lời cho đương sự.

                               CHƯƠNG III : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 11. Những nội dung đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của lãnh đạo nhà trường, CĐCS tại điều 3, 4, 5 của Quy chế này phải được thông báo trước cho bên được mời ít nhất 1 đến 2 ngày.

Điều 12. Những vấn đề đưa ra thảo luận phải có sự thống nhất giữa Hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành công đoàn, nếu không thông nhất được thì báo cáo cấp ủy chi bộ nhà trường xem xét và quyết định.

Điều 13. Theo định kì ( 3 tháng/lần), lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành công đoàn họp chung để trao đổi tình hình công tác, kiểm điểm mối quan hệ phối hợp chỉ đạo và bàn bạc giải quyết những vấn đề công tác, đời sống của đoàn viên, lao động.

Điều 14. Hiệu trưởng nhà trường trong phạm vi,  khả năng của mình giải quyết hỗ trợ kinh phí (nếu có), phương tiện làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 15. Quy chế này được Hội nghị CCVC trường TH Nguyễn Thái Bình thống nhất thông qua ngày 30 tháng 9 năm  2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày Hiệu trưởng nhà trường ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, tập thể CCVC nhà trường họp xem xét, quyết định./.

 

             T/M BCH CÔNG ĐOÀN                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                      CHỦ TỊCH

                         (Đã ký )                                                                                                           (Đã ký)

 

 

                    DOÃN KIM HUẾ                                                                                         HOÀNG VĂN BA
 
 
 

Bài viết liên quan