Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2016 - 2017

     PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Số:  60 /KH - NTB                                                                                                        Đăkrơwa, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2016 - 2017

 

Thực hiện công văn số 425/PGD&ĐT-KTr, ngày 24/8/2016 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum, về việc triển khai quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2016 - 2017.

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm (DTHT) năm học 2016 - 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhà trường, toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên(CBQLGV) thực hiện tốt các quy định về dạy thêm học thêm, không dạy thêm cho học sinh tiểu học và dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ em mầm non với mọi hình thức.

2. Nhà trường quản lý tốt CBQLGV, kịp thời phát hiện và xử lý đúng quy định các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nhà trường tiếp tục quán triệt đến CBQLGV và niêm yết tại trường văn bản của các cấp quy định về DTHT:

- Quy định về DTHT, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh Kon Tum;

- Công văn số 1225/SGDĐT-TTr, ngày 25/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc cấm DTHT ở bậc tiểu học và Công văn số 1431/SGD&ĐT-GDTH, ngày 10/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục thực hiện chủ trương không DTHT đối với giáo dục tiểu học;

- Chỉ thị số 5105/CT-BGDDT, ngày 03/11/2014 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh DTHT đối với giáo dục tiểu học

- Công văn số 28/UBND, ngày 09/1/2013 của UBND thành phố Kon Tum về việc quản lý hoạt động DTHT trên địa bàn thành phố Kon Tum.

2. Toàn thể CBQLGV trong nhà trường ký cam kết với hiệu trưởng: Không DTHT ở bậc tiểu học và không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ em mầm non; nhà trường niêm yết bản ký cam kết của CBQLGV tại trường.

3. Hiệu trưởng nhà trường giao cho các tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm nắm bắt tình hình giáo viên trong tổ thực hiện cam kết, kịp thời báo cáo hiệu trưởng nhà trường những giáo viên không thực hiện đúng cam kết. Nhà trường mở hòm thư góp ý tại trường, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận trong và ngoài nhà trường phản ánh về việc CBQLGV dạy thêm, học thêm trái các quy định; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời.

        4. Nhà trường thành lập Ban kiểm tra DTHT. Ban kiểm tra có kế hoạch kiểm tra DTHT cụ thể; có biên bản các vụ việc vi phạm các quy định về DTHT, báo cáo hiệu trưởng nhà trường kịp thời. Ban thanh tra nhà trường có trách nhiệm phối hợp với Ban kiểm tra DTHT  kiểm tra, thanh tra các vụ việc DTHT của CBQLGV trái quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cá nhân CBQLGV, các tổ chuyên môn, Ban kiểm tra DTHT và Ban thanh tra nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.

2. Nhà trường xử lý CBQLGV vi phạm kịp thời, công khai theo đúng các quy định hiện hành.

3. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhà trường phối hợp với Hiệu trưởng trong công tác giáo dục CCVC chấp hành đúng các quy định của cấp trên về dạy thêm, học thêm và tham gia kiểm tra việc giáo viên chấp hành quy định không dạy thêm cho học sinh tiểu học, không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non.

 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2016 - 2017 của trường tiểu học Nguyễn Thái Bình.

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT TP (B/c);                                                                              (Đã ký)

- Chi bộ nhà trường (B/c);

- HT, các PHT nhà trường (C/đ);

- BCH CĐCS nhà trường (P/h);

- Các tổ khối CM, Ban TTr nhà trường (T/h);                                             HOÀNG VĂN BA             

- Ban kiểm tra DTHT nhà trường (T/h);

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

      

Bài viết liên quan