KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN TỪ 05/12 ĐẾN 31/ 12 NĂM 2016

       PHÒNG GD&ĐTTP KON TUM                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH                                                                                     Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               Đăkrơwa, ngày 05 tháng 12  năm 2016

                                                                                 

                                                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN TỪ 05/12  ĐẾN 31/ 12 NĂM 2016

                                                                    

STT

TUẦN

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

1

Từ 05/12 đến 11/12

 

 

 

- 05/12

 

- 09/12

Dạy – học tuần 16

- GV dự  Hội thi GVDG cấp thành phố

- Kiểm tra nội bộ, dự giờ ĐGXL GV theo QĐ 14

- GV nộp đề KTĐK cuối học kỳ 1.

- Thu nhận, đánh giá chất lượng đề KTĐK của GV

- Các tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ.

 

- 04 GV

- Ban KTNB

- PHT, GV

- HT, PHT

- TTCM.

 

2

2

Từ 12/12 đến 18/12

 

 

- 14/12

 

-14/12

- 16/12

Dạy – học tuần 17

- Kiểm tra nội bộ, dự giờ ĐGGV Theo QĐ 14.

- Hoàn thành đề KTĐK và các biểu mẫu thống kê tổng hợp CLGD cuối học kỳ 1.

- Hoàn thành- nộp hồ sơ thanh toán chế độ dạy tăng thay.

- Các tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ.

 

- Ban KTNB

- HT, PHT, VT

 

- PHT, TTCM, GV

- Tổ CM

 

3

3

Từ 19/12 đến 25/12

 

 

 

- 22/12

Dạy – học tuần 18 và KTĐG HS cuối kỳ 1

- Hoàn thành chương trình tuần 18 và KTĐG HS cuối kỳ 1.

- Kiểm tra nội bộ, dự giờ ĐGXL GV theo QĐ 14

- Hoàn thành chi trả các chế độ CBGVNV HS.

 

- HT, PHT, GV

-  Ban KTNB

 - HT, KT

 

4

4

Từ 26/12 đến 31/12

 

 

 

- 26/12

- 27/12

- 28/12

- 29/12

 

- 30/12

- 31/12

- 31/12

- 31/12

 Sinh hoạt tập thể; Dạy – học ôn tập môn tiếng Việt, toán.

 Chuẩn bị sang học kỳ 2.

- SHTT- DH ôn tập môn tiếng Việt, toán: 1 buổi/ ngày( 4 tiết)

- GV hoàn thành đánh giá HS cuối học kỳ 1.

- Tổ CM hoàn thành báo cáo, thống kê cuối học kỳ 1.

- Nhà trường hoàn thành báo cáo, thống kê cuối học kỳ 1.

- Hoàn thành thu nhận SGK kỳ 1 – cho HS mượn SGK kỳ 2 và vận động CMHS mua thêm sách vở cho HS ở lớp.

- Hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập 2016

- Kiểm kê tài sản 2016.

- Hoàn thành tiếp nhận – sử dụng NSNN năm 2016.

- HỌP CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP CUỐI KỲ 1.

 

 

- TPT, GV

- GV

- TTCM

- HT, PHT

- GVTVTB, GVCN

 

- HT, PHT, KT

- BKK

- HT, KT

- GVCN

* Tổng phụ trách, TTCM lập kế hoạch SHTT, dạy ôn tập cụ thể.

 

 

 

         

      MỘT SỐ YÊU CẦU TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

      1. CBQL phụ trách các lĩnh vực, tổng phụ trách Đội, các TTCM, các bộ phận, cá nhân CBGVNV căn cứ  chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch chung này chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện – báo cáo CBQL phụ trách lĩnh vực duyệt và thông báo kịp thời đến các cá nhân, bộ phận liên quan để thực hiện.

     2. Các cá nhân, tổ chuyên môn, bộ phận  thực hiện việc thống kê tổng hợp,  báo cáo của đúng thời gian, nội dung theo yêu cầu của người phụ trách hoặc bộ phận liên quan.

     

      Trên đây là kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng tuần tháng 12 năm 2016 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của nhà trường.

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                     HOÀNG VĂN BA