Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum

Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình hiện có 5 điểm trường gồm 1 điểm trường chính và 4 điểm trường thôn, gồm 21 lớp tổng số học sinh 461 dân tộc thiểu số chiếm 99,9%.

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 37 người, trong đó: Cán bộ quán lý: 03; giáo viên: 31; nhân viên:03.

Trong công tác giảng dạy đội ngũ giáo viên nhà trường luôn chú trọng đến việc cải tiến phương pháp dạy học. Tích cực tham gia các đợt bồi dưỡng chuyên môn do ngành tổ chức.

Nhà trường quyết tâm thực hiện đổi mới căn bản. Trong đó, trọng tâm là đổi mới quản lý, đổi mới tổ chức dạy học, giáo dục ở tiểu học theo hướng đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp – an toàn, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện; củng cố và bổ sung cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo trong sáng về đạo đức, chuyên tâm với nghề và sáng tạo trong lao động.